Hasar

Aşağıda detayları belirtilmiş olan evraklar standart olup, hasar durumunda mutlaka bizimle iletişim kurunuz. Sigorta Şirketleri hasarın özelliğine bağlı olarak ekstra belge talep edebilirler.

 • Kaza zaptı, ifade veya görgü tespit tutanağı

  Zabıt ya da tutanak olmayan durumlarda beyan

  Ruhsat  (kazaya karışan diğer araçlarınkide)

  Ehliyet   (kazaya karışan diğer araçlarınkide)

  İtfaiye Tutanağı (yangın hasarlarında)

  Aracın hasarlı resimleri ( eksper tayin edilmeyen durumlarda)

  Yük taşıyan ticari araçlarda sevk irsaliyesi

  Kazaya karışan karşı tarafın poliçe fotokopisi

  Alkol Raporu

  Çekici hizmetinden yararlanmak için lütfen sigorta şirketinin asistans hizmetinden yararlanın

 • Araç çalındığı gün itibariyle 30 gün sonunda bulunamaması durumunda

  İlk başvuru tutanağı (ifade tutanağı)

  Aracın dosyası (ruhsat, faturası, teknik raporu, taşıt pulları vb.)

  Asıl ve yedek anahtarları

  Bulunamadı yazısı

  Trafikten çekme belgesi( çalıntı kaşeli ruhsat)

  Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı

  Haciz varsa ruhsattan kaldırılması

  Dain-i mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname

 • a - Maddi Hasarlarda

  Kaza Tespit Tutanağı’nın karşılıklı imza edilmiş asıl sureti

  Karşı aracın detayları

  Karşı aracın ruhsat ve poliçe fotokopisi

  Poliçe fotokopisi veya aslı

  Yaralanmalı hasarlarda ve/veya karşılıklı çözülemeyen durumlarda Karakol Tutanağı ve Alkol Raporu gerekmektedir.

  b - Maddi Hasarlarda

  Yaralanma veya ölüm durumlarında gerekli olan belgeler için lütfen bizimle temas kurunuz

 • Yangın Hasarlarında

  Sigorta Poliçesi

  İtfaiye raporu (tasdikli örneği)

  Karakol tutanakları (tasdikli örneği)

  Savcılık takipsizlik raporu

  Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı

  Hasarlı malın alış faturaları

  İşyeri ise işyerinin mali kayıtları

  Vergi kimlik numarası veya vergi levhası (işyerleri için)

  Dain-i Mürtehin var ise ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname

  Hasara İlişkin Fotoğraflar (Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)

  Dahili Su ve Sel- Su Baskını Hasarlarında

  Sigorta Poliçesi

  Hasarı anlatan ayrıntılı beyan

  Hasar talep yazısı

  Tapu fotokopisi veya kira kontratı

  Hasar gören malların alış faturaları

  İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası

  Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

  Karakol Zaptı (Gerekli durumlarda)

  Hasara İlişkin Fotoğraflar (Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)

  Hırsızlık Sigortası Hasarlarında

  Sigorta Poliçesi

  Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları, (tasdikli örneği)

  Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan ev eşyalarının dökümü

  Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı

  Envanter Giriş ve Çıkış Belgesi, (Ticari Emtia için)

  Tapu veya kira kontratı (Konut sigortalarında)

  Fırtına Hasarlarında

  Zabıt veya Beyan

  Sigorta Poliçesi

  Meteoroloji raporu

  Tapu veya kira kontratı

  Hasarla ilgili fotoğraflar

  Cam Kırılması Hasarlarında

  Zabıt veya Beyan

  Sigorta Poliçesi

  Tamir Faturası (Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)

  Hasara İlişkin Fotoğraflar (Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)

  Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

 • Sigorta Poliçesi

  Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları)

  İşçinin iş sözleşmesi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti

  İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı

  Savcılık iddianamesi, açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı

  Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname

  İşe başlama tarihi, S.S.K.'na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları

  Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları

  S.S.K.'nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı

  Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren fiş ve faturalar

  Maluliyet oranının belirtir heyet raporu (maluliyet halinde talep edilir)

  Ölüm halinde ise veraset ilamı, ölüm raporu, defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ücret bordoları

  Maluliyet oranının belirtir heyet raporu (maluliyet halinde talep edilir)

 • Sigorta Poliçesi

  Sigortalının ve üçüncü şahısın beyanı

  Kaza zaptı,

  Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,

  Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri.

  Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ölüm raporu, defin ruhsatı, veraset ilanı

  Zararın tespitine yönelik belge (bilirkişi raporu)

  Mahkeme kararı

 • Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emtiaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.

  Sigortalı, sigorta şirketinin rücu haklarının korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasarı ihtaren (protesto yazısı) bildirmek zorundadır. Hasarın yurtdışında meydana gelmesi halinde, sigorta poliçesi üzerindeki ekspere derhal müracaat edilmeli veya şirkete hasar bildirimi yapılmalıdır. Eğer bir deniz taşımacılığı söz konusu ise yükten meydana gelen hasarın tazmini için gemi donatanı ya da acentesinden teminat mektubu alınmalıdır. Teminat mektubu verilmiyorsa mahkeme aracılığıyla gemi bağlanmalıdır.

  Deniz Nakliyatında

  Poliçe aslı veya fotokopisi,

  Hasara ilişkin yazılı tazminat talebi

  Beyan Yazısı

  Fatura aslı veya fotokopisi,

  Konşimento, hamule senedi, CMR aslı veya fotokopisi,

  Gemi rezerv zaptı. (Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmış ise alınmalıdır, zabıtta mutlaka gemi kaptanının ve/veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)

  Gemi Rezerv zaptı yoksa Kargo Raporu

  Gümrük Muayene tutanağı,

  Gümrük rezerv zaptı, (Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa

  Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tesbiti istenir.)

  Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,

  Taşıma mukavelenamesi (mevcutsa)

  Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri

  Gümrük beyannamesi

  Supalan tahliye çetele ve tartı fişleri

  Time - sheet ve çeki listesi,

  Yükleme ve boşaltma survey raporları (gözetim raporları)

  Navlun sözleşmesi

  Navlun faturaları

  Yükleme manifestosu

  Gemi kaptanı gemi donatanına/acentesine çekilmiş protesto yazısı

  Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları

  Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu,

  Hasar fotoğrafları

  Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

  Kara - Hava - Demiryolu Nakliyatında

  Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento, (Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi)

  Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı, (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)

  Muayene tutanağı,

  Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.) Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tesbiti gerekmektedir.

  Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,

  Gümrük kapanış beyannamesi,

  Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,

  Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri,

  Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi.

  Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar daha sonra tesbit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları

  Beyan yazısı

  Denize elverişlilik belgesi

  Clas belgesi

  Clas raporu

  Clas maintanece sertifikası

  Meteoroloji ve deniz raporu

  Personel listesi

  Güverte, makine ve telsiz jurnalleri

  Kurtarma teklifleri

  Tamir teklifleri

  Tamir ve diğer masraf faturaları

  Gemi donanımı asgari emniyet belgesi

  Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

  Hasar fotoğrafları

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları

  Olaya ilişkin sigortalının detaylı beyanı, ilgili tutanaklar ve talep yazısı

  Teknik rapor

  Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu

  Sigortalı cihaz alış faturası

  Hırsızlık ise karakol zaptı ve sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)

  Vergi kimlik numarası, İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)

  Hasar Fotoğrafları

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları

  Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar

  Keşif özeti, hakediş raporları

  İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme  ve/veya protokol

  Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge,

  Hasar fotoğrafları

  İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)

  Hırsızlık ise karakol zaptı ve sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları(fatura,irsaliye vb.)

  Talep yazısı

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları 

  Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar ve talep yazısı 

  Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu

  Sigortalı makina alış faturası

  Hasar fotoğrafları

  İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi

  Tescil belgesi (iş makineleri için)

  Operatör belgesi (iş makineleri için)

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları

  Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar

  Keşif özeti, hakediş raporları

  İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme ve/veya protokol

  Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar

  Hırsızlık ise karakol zaptı ve sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)

  Hasar fotoğrafları

  İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise).

  Talep yazısı